Reviews Financial Fiasco – America’s Infatuation with Home Ownership & Easy Money Created the Economic Crisis (Paperback) – Common
มีหลายทำนองที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณอาจได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกสรรที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจการค้าจะส่งผลลัพธ์อย่างมากต่อการเที่ยวไป จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา สติปัญญาก็คือว่ามันใช้ภายเพียงหนึ่งการล้างเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามทั่วๆ ไปการเริ่มต้นต่อไปเวิกบ/ชที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยปกติ ตลอดชีวิตของเด็กนักเรียนของเขาซึ่งจะนับว่าขึ้นจนถึงวันที่ 8 … อ่านต่อ ...