แนะนำ Strength and Physique: High Tension Exercises for Muscular Growth
กองทุนรวม – คำเฉลยที่ไม่เป็นอันตรายที่สุดที่จะ “ฉันจะกำนัลเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองทุนรวมมี กองทุนรวมเปิดช่องให้คุณสระเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้จัดการกองทุนรวมที่กระทำเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะเรี่ยรายไปซื้อความหลากหลายของหุ้นเพราะฉะนี้หากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะใฝ่ใจที่จะแบกรับรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับการปกครองบ/ชของคุณStrength and Physique: High Tension Exercises for Muscular Growth Description

All exercises work muscle, but not all exercises BUILD muscle.With over 200 photos, this book showcases exercises that build muscle and build muscle in all the right places. Many of these esoteric exercises create HIGH MUSCULAR TENSION and can be performed in a home gym with barbells, dumbbells and body weight. In this book, you’ll discover: – How to buildMASSIVE MUSCLE over your entire frame. – How to refine your musculature and give it the classical V-taper. – Why high muscular tension is the primary factor in muscle growth and what exercises produce this high muscular tension. – What rep ranges are best for each muscle group. – How to manipulate tempo to ignite muscle growth. – How to increase your pull-ups for a powerful, wide back. – How to forge an armor plated chest. Discover all this and much more! Learn the science of strength and the art of physique.

Tag Strength and Physique: High Tension Exercises for Muscular Growth: Strength and Physique: High Tension Exercises for Muscular Growth,เรื่อง , แนะนำ , Strength and Physique: High Tension Exercises for Muscular Growth