รีวิว Swindling Billions an Extraordinary History of the Great Money Fraudsters (Chinese Edition)
กองทุนรวม – วิสัชนาที่พ้นภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะยื่นให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี กองเงินรวมเป็นใจให้คุณสระเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้จัดการกองทุนรวมที่เตรียมการเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะห่างๆไปซื้อความนานัปการของหุ้นฉันนั้นหากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเสมอภาค เงินลงทุนปฐมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะชอบที่จะแบกรับค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายเพราะว่าการปกครองทะเบียนของคุณ

การรวมเงินกู้ของเด็กนักเรียนคือการเพิ่มเติมของเงินให้สินเชื่อผู้เรียนหลายคนและจะทำเพื่อกระเหม็ดกระแหม่เงินในดอกและเพื่อความง่ายดายของการจ่ายเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรฟังรู้เรื่องเกี่ยวกับการควบรวมภารกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลที่คุณหมายมั่นในการปลงใจเช่นเดียวกับสิ่งให้แน่แก่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบการศึกษาก่อนที่คุณจะลงมือสำหรับเหตุการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีจำนวนมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปภายภาคหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้มาการซื้อแม้จะเป็นประโยชน์ที่ดี แท้ที่จริงมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเงินปันผลสามารถนำเสนอเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด โจทย์เดียวก็คือว่าในการดำรงลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินภายหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความไม่ทันเวลาในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะตกหายSwindling Billions an Extraordinary History of the Great Money Fraudsters (Chinese Edition) Description

This book outlines the most amazing financial frauds in the world. Top ten financial fraud cases in the world: London South Sea Company fraud from 1717 to 1721, false international fraud of Sir Gregor MacGregor from 1821 to 1826, fraud of World No. 1 Liar Victor Lustig from 1920s to 1930s, earthshaking pyramid financing fraud of Charles Ponzi in 1920, fraud of Match King Ivar Kreuger in Sweden in 1920, foundation fraud of International Foreign Service in 1960s, fraud of No.1 Villain Robert Visco in the late 1960s, fraud of Enron Corporation up to several billion dollars from 1990 to 2001, pyramid financing plan of Victory Capital Club in Finland from 2005 to 2008, fraud of Century Liar Bernard Madoff from 1995 to 2008.


Tag Swindling Billions an Extraordinary History of the Great Money Fraudsters (Chinese Edition): Swindling Billions an Extraordinary History of the Great Money Fraudsters (Chinese Edition),Review , เรื่อง , Swindling Billions an Extraordinary History of the Great Money Fraudsters (Chinese Edition)